Vuokraehdot

Vuokra-aika

Vuokra-aika alkaa puhdasvesipaljun luovutushetkellä ja kestää siihen saakka, kunnes vuokralainen on palauttanut sen vuokranantajalle.


Paljun palautus

Puhdasvesipalju on palautettava sovittuun paikkaan vuokra-ajan päättyessä klo 14.00, ellei noutopalvelusta tai muusta poikkeavasta palautusajasta ole erikseen sovittu. Palautusajan muuttamisesta on sovittava vuokranantajan kanssa hyvissä ajoin erikseen. Vuokra-aika päättyy, kun laite on luovutettu takaisin vuokranantajalle.

Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, jos vuokraaja palauttaa laitteen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä.

Mikäli paljua ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä, eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokranantajan kanssa, on vuokranantajalla oikeus periä tämän sopimuksen laiminlyönnistä kohtuullinen korvaus aiheutetuista taloudellisista menetyksistä.

Puhdasvesipaljun, kamiinan ja perävaunun on oltava peruspuhdistettuja palautettaessa. Käytä mukana tulevaa pesusettiä ja huolehdi altaan perussiivouksesta (siihen kuntoon mitä se oli vuokran alkaessa). Muussa tapauksessa veloitamme 62€, ellei siivouspalvelua ole erikseen tilattu.


Vuokran maksu

Vuokrausmaksu suoritetaan siten, että varausmaksu/arkipäivävuokra (91€) maksetaan heti ja loppusumma viimeistään 5 pankkipäivää ennen vuokrausajankohtaa. Lähetämme varaus- ja loppulaskun vuorokauden sisällä varattuasi puhdasvesipaljun. Mikäli varausmaksua ei ole maksettu 7 pankkipäivän aikana tai laskun eräpäivään mennessä, joudumme peruuttamaan varauksen. Katsomme varausmaksun maksaneen pankkitilin omistajan vastuulliseksi varauksesta. Mikäli vuokra-aika pitenee vuokra-ajan aikana, niin loput lopullisesta vuokrasummasta maksetaan paljua palauttaessa. Vuokrasopimuksen allekirjoittanut henkilö on vastuussa vuokran, vahinkojen ja ilkivallan maksamisesta.


Vakuutukset

Vuokranantaja on vakuuttanut puhdasvesipaljun vetolaitteineen vahinko- ja kaskovakuutuksella, jossa on sopimukseen merkitty omavastuu 1 000 €. Vuokralainen vastaa itse mahdollisista lisävakuutuksista. Vakuutus korvaa omavastuun mukaisesti laitteelle mahdollisesti aiheutuvat kolari- ja varkausvahingot. Vakuutus ei kuitenkaan korvaa vuokraajan tai hänen seurueensa laitteelle aiheuttamia vaurioita riippuivat ne sitten väärinkäytöstä tai huolimattomuudesta. Näistä vaurioista vuokraaja on vastuussa niiden täydestä arvosta.

Vuokraajan velvollisuudet ja vastuut

 • Vuokrattua laitetta ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokranantajan kirjallista lupaa.
 • Vuokraajalla ei ole oikeutta vuokrata laitetta kolmannelle henkilölle.
 • Vuokraaja on velvollinen hoitamaan laitetta varusteineen huolellisesti niin, että ne ovat palautettaessa samassa kunnossa kuin luovutushetkellä normaalia kulumista lukuun ottamatta.
 • Vuokraajan on tarkistettava vuokrattava laite luovutushetkellä ja kirjattava yhdessä vuokranantajan kanssa ylös mahdolliset puutteet tai viat. Mikäli puutteita tai vikoja ei ole kirjattu, on vuokraaja vastuussa näistä vioista sikäli, kuin ne ovat olleet vuokraajan havaittavissa tarkastushetkellä.
 • Mikäli laitteeseen tulee tekninen tai muu vika, on tästä ilmoitettava viipymättä vuokranantajalle. Vuokraaja voi myös palauttaa laitteen vikatapauksessa välittömästi vuokranantajalle, jolloin vuokrasopimus päättyy luovutushetkellä.

Vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen:

 • Korvaamaan laitteelle tai sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot.
 • Korvaamaan hinattavasta laitteesta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet.
 • Suorittamaan itse aiheuttamiensa vahinkojen aiheuttamalta seisonta-ajalta kohtuullisen vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä.

Normaalia kulumista ei kuitenkaan pidetä vahinkona.

Vuokraaja on vastuussa omavastuusta riippumatta seuraavista tai niihin rinnastettavista syistä aiheutuneita vahingoista kokonaisuudessaan:

 • Ylikuormaus.
 • Ajaminen tyhjillä renkailla.
 • Lumivahingot, jos niistä on varoitettu merkillä.
 • Tupakanpolton, likaisten esineiden tai viiltojen aiheuttamat vahingot.
 • Ajaminen hinattavan laitteen ulkomitat huomioiden liian ahtaissa paikoissa.
 • Ajaminen teiden ulkopuolella tai alueilla, joita ei ole tarkoitettu autolla ajamiseen.
 • Ajaminen jään päällä tai veden peittämällä tiellä tai muulla alueella.
 • Vahingonteosta, jonka on aiheuttanut muu henkilö kuin vuokralainen tämän tieten.
 • Pakkasen kylpytynnyrin vesijärjestelmälle aiheuttamista vahingoista, mikäli vahinko on aiheutunut huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä.
 • Jos laitteelle tai vuokraajalle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, laitteen käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokralainen muutoin oleellisesti rikkoo sopimusehtoja.

Vuokraaja vapautuu korvausvelvollisuudesta, jos vuokranantaja saa täyden korvauksen vahingoista vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana sen käyttämisestä aiheutuvat leiriytymis-, pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, ylikuorma-, sakko-, rike- ja muut maksut.

Rengasvaurion sattuessa vuokraaja on velvollinen korjauttamaan renkaan vuokranantajan lukuun kuitenkin neuvottelemalla mahdollisuuksien mukaan tästä ensin vuokranantajan kanssa.


Vuokraajan toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa:

Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle laitteessa ilmenneestä virheestä tai siihen kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokranantajan on tämän jälkeen ilmoitettava vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä. Vuokraaja saa kuitenkin vuokranantajalle ilmoittamatta korjauttaa laitetta vuokranantajan lukuun enintään 100,00 € arvosta, jos se matkan jatkumisen kannalta on välttämätöntä. Tällöin vuokraajan on hankittava laitteen korjanneelta liikkeeltä todistus tehdystä korjauksesta sekä yksilöity tosite suoritetusta maksusta.

Liikennevahingon sattuessa vuokraajan on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokranantajalle. Syyllisyyden ollessa vähänkään epäselvä, on vuokraajan ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille tehdään aina, kun kyseessä on henkilövahinko. Myös hirvieläinvahingoissa vuokraajan on aina tehtävä ilmoitus poliisille sekä toimitettava vuokranantajalle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta.

Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, niin hän vastaa vuokranantajalle siitä syntyneestä vahingosta.


Vuokranantajan velvollisuudet

Vuokranantaja vastaa, että vuokrattu hinattava laite on teknisesti luovutushetkellä siinä kunnossa, että sitä voidaan käyttää sopimuksessa tarkoitettuun toimintaan. Mikäli laitteessa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, on vuokraajalla oikeus vaatia virhettä vastaavaa vuokranalennusta. Jos laitteen kunnosta johtuva virhe on olennainen, vuokraaja voi vaatia vuokrasopimuksen purkua.

Vuokranantaja ei vastaa laitteen rikkoutumisen tai vian aiheuttamasta vahingoista vuokraajalle, vuokraajan omaisuudelle, liikennevälineille tai muille henkilöille kuin enintään vuokran määrään saakka. Tämä koskee myös mikäli laite ei ole vuokra-ajan alkaessa teknisesti siinä kunnossa, että se voidaan vuokrata asiakkaalle. Vuokralle antaja ei vastaa siitä välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka rikkoutumisesta ja keskeytymisestä vuokralle ottajalle saattaa aiheutua.

Vuokraan sisältyvät asiat

 • Vahinkovakuutus 1 000 € omavastuulla.
 • Normaalin kulumisen aiheuttamat korjaukset.

Varauksen peruminen

Varauksen voi peruuttaa milloin tahansa puhelimitse tai vuokraajan sähköpostiin lähetetystä linkistä. Varausmaksua (91€) ei palauteta, mikäli vuokra-ajankohdan alkamiseen on alle 20 vuorokautta. Varausmaksu tulee maksaa 7 pankkipäivän sisällä verkko- tai puhelinvarauksesta. Loppumaksu tulee olla maksettuna viimeistään 5 pankkipäivää ennen vuokrausajankohtaa. Kun loppumaksu on maksettu, varauksen voi edelleen peruuttaa, mutta kumpaakaan maksua ei palauteta.


Sopimuksen purkaminen

Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokra-ajan kuluessa vuokrasopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti vuokrasopimusta tai näitä vuokrausehtoja tai että vuokraaja ei vuokranantajan arvion mukaan kykene käsittelemään laitetta asianmukaisesti. Jos hinattavan laitteen käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokranantajan saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta ottaen kuitenkin huomioon vuokraajan velvollisuudet ja vastuut pykälässä olevat asiat. Vuokranantajan purkaessa vuokrasopimuksen, on vuokraaja velvollinen palauttamaan laitteen viivytyksettä vuokranantajalle. Mikäli hinattavan laitteen vuokraaminen estyy rikkoontumisesta, varkaudesta tai muusta vuokraajasta riippumattomasta syystä ei vuokranantaja ole velvollinen vahingonkorvaukseen tai mihinkään muihinkaan korvauksiin, kuin siihen mennessä maksetun vuokrahinnan palauttamiseen.


Riitaisuuksien ratkaiseminen

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisellä neuvottelulla, vuokraaja voi saattaa asian kuluttaja-valituslautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava vuokranantajan kotipaikan käräjäoikeudessa.


Vuokraehdot myös ladattavana tästä PDF:nä.